Septikům odzvonilo, je čas pro čistírnu

10.8.2007 | Zdeněk Kovář | Rekonstrukce | Komentářů 0 |

Domácí čistírny odpadních vod j sou určeny pro likvidaci odpadních vod z nejmenších individuálních zdrojů znečištění, tedy rodinných domů nebo penzionů. Nahrazují překonané septiky jak po stránce účinnosti, tak po s t ránce nákladové a jsou v souladu s požadavky moderního bydlení. Umožňují čištění odpadních vod z koupelen, sociálních zařízení, kuchyní, automatických praček, myček nádobí. Přitom náklady na vyčištění odpadní vody jsou velice nízké.

Septikům odzvonilo, je čas pro čistírnu - foto, Hyperbydleni.cz

Čistírny se umísťují pod úroveň terénu, ale mohou být instalovány i nad terénem. Konstrukčně se jedná o válcovou plastovou nádrž nebo kombinaci betonové nádrže s technologickou vestavbou. Velice perspektivní řešení představuje přebudování stávajícího septiku nebo žumpy na čistírnu vložením technologické vestavby. Přebytečný prostor je možno využít například jako zásobník na vyčištěnou vodu. V současné době stále nejpoužívanější technologií je aktivace. Při čištění touto technologií dochází ke styku odpadní vody a aktivovaného kalu - mikroorganismů, kteří zajišťují vlastní biologické čištění díky schopnosti rozkládat přítomné nečistoty.

Stupně čištění


Soudobé čistírny odpadních vod se skládají z hlediska technologického procesu čištění z několika stupňů. První stupeň zahrnuje postupy mechanického předčištění, mezi která patří: usazování, lapáky štěrku a písku, stíraná síta, česle ruční a strojně stíraná. Mechanické předčištění má za úkol zbavit vodu hrubých nečistot. Například dřeva, chlupů, písku, štěrku a podobně. K zachycení nejhrubších nečistot slouží takzvané česle. Jedná se buď o zařízení typu síta, které se musí ručně i čistit, nebo o nekonečný pohyblivý ozubený pás, na který se nečistoty zachytí a v místě kde se pás ohýbá zpět do vody nečistoty padají do připravené nádoby. Pro domácí čistírnu bohatě postačí jednoduché sítové česle, protože se nepředpokládá tolik velkých hrubých nečistot. Další nezbytnou součástí stupně mechanického předčištění je usazovací nádrž. Pomocí tohoto zařízení fungujícího na principu usazování se voda vyčistí od jemnějších, ale pro další zařízení z hlediska funkčnosti nebezpečných nečistot jako je písek, štěrk a podobně. V tomto stupni se oddělí převážně nerozpuštěné a plovoucí látky. Tyto látky nazýváme jako shrabky a primární kal. Shrabky i kal jsou zapáchající, zdraví škodlivé a nesnadno manipulovatelné.

Když čistí baktérie


Po mechanickém předčištění následuje biologický stupeň (sekundární), kde se přemění zejména rozpuštěné biochemicky rozložitelné látky na látky anorganické. Svou roli zde hrají stabilizační nádrže, bio-filtry, rotační diskové reaktory a čištění polyfunkční kulturou ve vznosu. Do provzdušňovaného prostoru s nízkozátěžovou aktivací, kde za přítomnosti kyslíku dochází k biologické degradaci organického znečištění a k nitrifikaci amoniakálního dusíku. Vzduch do provzdušňovacího systému dodává membránový kompresor nebo dmychadlo s bočním kanálkem (vysokotlaký ventilátor), které jsou umístěné mimo biologický reaktor. Tlakový vzduch je vháněn do provzdušňovaného prostoru přes jemnobublinkové aerační elementy. Další stupeň čištění je separace, kde dochází k oddělení vyčištěné vody od aktivovaného kalu. Výsledným produktem je na jedné straně biologicky předčištěná nebo vyčištěná odpadní voda, na straně druhé přebytečný aktivovaný kal. Při biologickém čištění totiž vznikají aerosoly, které v případě (čištěných) splaškových vod mohou být zdrojem infekce. Proto by čistička měla být vzdálena od domu přibližně deset metrů, totéž se týká i ostatních zdrojů vody, jako je například studna.

Septikům odzvonilo, je čas pro čistírnu - foto, Hyperbydleni.cz

Možné dočištění


Za biologickým stupněm může následovat terciární stupeň dočištění, a to buď fyzikálními nebo chemickými postupy. Použít zde můžeme zemní filtry na dočištění odpadních vod, bubnové filtry nebo stabilizační rybníky. Obecně můžeme říct, že dočištění se vyžaduje tam, kde jsou vyšší nároky na čistotu vody. Výsledným produktem je na jedné straně biologicky a mechanicky dočištěná odpadní voda, na straně druhé opět přebytečný aktivovaný kal. Za čistírnu výrobci doporučují instalovat akumulační jímku vyčištěné vody o objemu 3 m3, do této jímky zaústit dešťové vody ze střech a tyto vody využívat k zálivce zahrady, popřípadě k doplňování odparu okrasného rybníčku. Občan šetří výdaje za hnojiva (nutriety), vodné a zvyšuje retenci dešťových vod na daném území. Při biologickém čištění sice dojde k podstatnému snížení počtu choroboplodných zárodků a virů, přesto však část ve vyčištěné vodě zůstává. Hygienicky lze vodu upravit instalací ultrafialového zářiče, dávkováním peroxidu nebo speciálních látek. Pro aplikaci platí, že voda by se měla používat jen na technické plodiny a že mezi aplikací a sklizní by měla být nejméně třítýdenní ochranná lhůta, která je nutná k tomu, aby došlo k úhynu případných mikroorganismů vlivem slunečního záření. Jinými slovy recirkulovaná voda je vhodná na zalévání trávníku, keřů, stromů či jiných porostů. V žádném případe není vhodná na zalévání zahradních plodin, jejichž plody by přišly do přímého kontaktu s takovou vodou, jde například o jahody či rybíz. Z hygienických důvodů je toto řešení nepřípustné.

Septikům odzvonilo, je čas pro čistírnu - foto, Hyperbydleni.cz

Pozor na zákony


Jestliže vypouštíte odpadní vodu například ze septiku nebo domácí čistírny odpadních vod do povrchové vody nebo půdy, musíte mít povolení k vypouštění odpadních vod. Odpadní voda musí být vypouštěna kontrolovaně, pročištěná, aby nezatěžovala životní prostředí. Ministerstvo životního prostředí doporučuje, aby si ti, kdo žádné povolení nemají a přesto vypouští ze svých nemovitostí odpadní vody do vod povrchových nebo podzemních, o toto povolení požádali, a vypouštění tak zlegalizovali – bez ohledu na datum 1. 1. 2008 (povinnost mít povolení k vypouštění ukládá zákon již nyní). Povolení vydává příslušný vodoprávní úřad.

Septikům odzvonilo, je čas pro čistírnu - foto, Hyperbydleni.cz

Kombinace procesů


Čištění odpadní vody domovní čistírnou například typu STMH 5/10 probíhá kombinovaným biologickým procesem. Aerobní mikroorganismy v systému STMH žijí ve vznosu a přisedlé na značných plochách pevného nosiče biomasy - bio-disku - buňkovém kole. Aktivní látkou v čistícím procesu je aktivovaný kal, je to směs aerobních mikroorganismů, které ke svému životu a rozvoji potřebují látky, které jsou obsaženy v odpadní vodě a kyslík. V čistícím procesu dochází také k odstraňování amoniakálního znečištění (oxidací vznikají dusičnany - nitráty, pro cesy nitrifikační), dále k odstraňování dusičnanového znečištění (procesy denitrifikační). V čistícím procesu nejsou užity žádné přídavné chemikálie. Oddělování aktivovaného kalu od vyčištěné vody probíhá sedimentací v dosazovací zóně (dosazováku) kapsového tvaru. Vyčištěná odsazená voda odtéká přepadem a aktivovaný kal klesá štěrbinou do prostoru pod bio-disk.

Septikům odzvonilo, je čas pro čistírnu - foto, Hyperbydleni.cz

Princip biodisku


Jak čistírna pracuje, si můžeme demonstrovat na konkrétním případě. Odpadní vody z odvětrané vnitřní domovní kanalizace objektu natékají do předřazené usazovací jímky o objemu 2 až 4 m3 nebo ze stávajícího septiku přímo do čistírny. V usazovací jímce (septiku) dojde k oddělení sedimentujících a plovoucích látek a proběhne předčištění anaerobními (žijícími bez kyslíku) mikroorganismy. Nádrž čistírny je výlisek kulového tvaru z polyetylénu cca 12 mm silného. Nádrž je rozdělena přepážkou na aktivační a dosazovací zónu. Rozměrově je nádrž navržena ergonomicky, pohon je zajištěný membránovým dmychadlem o příkonu 30 - 50W, 230V, 50Hz, které je umístěno v objektu nebo v rozvaděči čistírny. V aktivační zóně má čistírna instalovaný patentovaný nezanášený pevný nosič biomasy ve tvaru buňkového rotačního disku, slepeného z pěti až čtrnácti plastových lamel. Buňkové kolo je v nádrži stabilizováno robustním jednoduchým PA-nábojem na nerezovém držáku s provzdušňovacím elementem - velká až střední bublina. Opotřebení a kroutící moment polyamidového náboje je vzhledem k téměř nulové radiální síle během pomalého otáčení zanedbatelné. Buňkové kolo se vlivem vztlaku vzduchových kapes v bio-směsi vznáší, pomalu se otáčí a tak se nezanáší. Otáčením kola dochází k čerpání vzduchu z prostoru nad hladinou pod hladinu a diagonálnímu proudění směsi v aktivační zóně, a to postupně přes oblasti s různým obsahem rozpuštěného kyslíku. Konstrukcí STMH5/10 jsou tak vytvořeny stabilní optimální podmínky pro odbourávání uhlíkového znečištění, amoniakálního znečištění, eventuálně dusíkatého znečištění a fosforu.

Septikům odzvonilo, je čas pro čistírnu - foto, Hyperbydleni.cz

Kal jako spouštěč


Při uvádění čistírny do provozu je možno použít aktivovaný kal z podobné čistírny, eventuálně roztok hroznového cukru. Čistícím procesem dochází k narůstání množství tohoto aktivovaného kalu. Důležitou částí jsou kalové prostory, které by měly být dostatečně dimenzovány. Každý uživatel musí zvážit, jestli nákup levnějšího zařízení s menším nebo žádným kalovým prostorem vyváží pak zvýšené náklady na častější likvidaci kalu. U promyšlených systémů je přebytek kalu kontinuálně nebo přerušovaně odčerpáván potrubím do usazovací předřazené jímky (septiku neb žumpy). Přebytečný kal je aerobně stabilizovaný, na vzduchu se nerozkládá, je netoxický, nepáchnoucí, bezpečně manipulovatelný. Odvoz přebytečného kalu je prováděn společně s primárním a plovoucím kalem jednou za 1 - 4 roky dle velikosti usazovací jímky. Systém pohonu, ovládání a řízení je z rozvaděče. Důležité je také, že domovní ČOV nepatří mezi zařízení, která nevyžadují žádnou obsluhu. Provoz čističky můžete svěřit firmě, která její provoz vykoná za poplatek. Nejdůležitější je vizuální kontrola chodu přibližně v dvoutýdenních intervalech – je třeba zkontrolovat provzdušňování, míchání koše a cirkulaci kalu. Čirá voda bez zápachu a hnilobných procesů je důkazem správně fungující čistírny. Odkalení tohoto zařízení je třeba vykonávat maximálně čtyřikrát do roka, podle potřeby. Kromě vyčištěné vody je produktem čištění i biomasa (má formu tekutého kalu), kterou je třeba z čistírny odebrat a vyvézt do centrální ČOV, případně použít do kompostu.

Septikům odzvonilo, je čas pro čistírnu - foto, Hyperbydleni.cz

Kdopak čističku postaví


Abyste se vyhnuli nepříjemnostem při vyřizování a zároveň předešli následujícímu rozčarování, je zapotřebí se obrátit na kvalifikovaného projektanta, který vypracuje a připraví projektovou dokumentaci nezbytnou na vydání stavebního povolení. Samozřejmě, když se řekne úřady a legislativa, je třeba vždy počítat s menšími nepříjemnostmi, ale ty by vás neměly odradit od plánu na domácí čističku vod. Taktéž se nenechte ovlivnit sousedem, který vám před očima mává povolením na stavbu žumpy, které získá téměř každý, když uvede kdo a kam bude vyvážet její obsah. Při vypracování konkrétního projektu musí odborník vzít do úvahy několik faktorů, jako je velikost pozemku, hladina podzemní vody či sklon terénu. Na základě těchto kritérií a samozřejmě i na základě vašich finančních možností a představ, vybere vhodnou technologii. Pokud se týká objemu nebo velikosti domovní čističky, rozhodující je množství a úroveň znečištění odpadních vod, jakož i počet obyvatel rodinného domu a jejich časový režim (odchody do práce, večerní příchody domů). To vše má vliv na bezchybný chod domovní čističky.

Septikům odzvonilo, je čas pro čistírnu - foto, Hyperbydleni.cz

Septikům odzvonilo, je čas pro čistírnu - foto, Hyperbydleni.cz

Na koho se obrátit


Firem, které nabízejí domovní čističky odpadních vod, je na trhu téměř jako máku. Abyste však nekoupili, lidově řečeno, zajíce v pytli a nakonec neronili i vlastní slzy do odpadní vody, je třeba si žádat k nahlédnutí povinné certifikáty a povolení týkající se například provozní bezpečnosti daného typu čističky. Taktéž je vhodné ověřit si, jaký záruční a pozáruční servis poskytuje prodejce. Nízké ceny mohou být lákadlem firem bez minulosti, a pokud jim přece jen skočíte na lep, může se stát, že za několik málo let, když budete potřebovat a marně hledat pozáruční servis, bude vaše čistička bez budoucnosti. Tím nechci v žádném případě malovat čerta na zeď, právě naopak. Seriózní firma má na trhu své dlouhodobé postavení a jméno, s nímž se spojuje ověřená kvalita produktů i služeb. Některé firmy dokonce poskytují možnost obeznámení se zkušenostmi s konkrétními uživateli.

text: Zdeněk Kovář

foto: archivDiskutovat Tisknout článek

Hodnocení článku

hlasů: 9

Diskuze

Článek Septikům odzvonilo, je čas pro čistírnu zatím nikdo nekomentoval. Buďte první!

počet příspěvků: 0

Zobrazit diskuzi » Přidat příspěvek

Najděte si své bydlení

Vybírejte z více jak 114000 nemovitostí v ČR

Nemovitost

Kraj

Obsahuje text

Poradna

V tuto chvíli neexistují žádné záznamyveletrhy

Veletrhy - foto, Velkolepé spojení oblíbených veletrhů krásy, Hyperbydleni.cz

Velkolepé spojení oblí...

17.09.2019

Dva největší beauty veletrhy s mnohaletou...

Veletrhy - foto, Velkolepé spojení oblíbených veletrhů krásy, Hyperbydleni.cz

Velkolepé spojení oblí...

17.09.2019

Dva největší beauty veletrhy s mnohaletou...

Veletrhy - foto, Ochutnávka FOR ARCH 2019: Které novinky a trendy ze stavebnictví se představí v Letňanech?, Hyperbydleni.cz

Ochutnávka FOR ARCH 20...

13.09.2019

Strojní zdění, chytré zdivo nebo moderní...

Veletrhy - foto, Podzimní FOR DECOR & HOME nastíní směr designu letošních Vánoc, Hyperbydleni.cz

Podzimní FOR DECOR & H...

28.08.2019

Mezinárodní kontraktační veletrh dekorací,...

Další veletrhy »