Bez výtahu? Málokdy!

29.4.2009 | Redakce Hyperbydlení.cz | Stavební technologie | Komentářů 0 |

V bytových domech je výtah víceméně nepostradatelný, tím spíše, pokud tam bydlí například pohybově handicapovaní lidé nebo mladí lidé s malými dětmi v kočárku. Bezbariérový přístup je sice samozřejmým výdobytkem života v 21. století, ovšem v řadě starších činžáků je stále pouze nedosažitelným snem. Šancí pro jejich obyvatele je půdní vestavba nebo střešní nástavba: zvýšení počtu podlaží totiž instalaci výtahu předpisy ve většině případů doslova podmiňují.

Bez výtahu? Málokdy!   - foto, Hyperbydleni.cz

Výtah samozřejmě není žádnou novinkou, autorství toho prvního známého zařízení se připisuje slavnému řeckému učenci Archimédovi. Sestrojil ho kolem roku 236 před naším letopočtem, jeho kabina visela na kovovém laně a do výšky se zvedala pomocí ručního vrátku. Výtah římského císaře Nera o dvě století později měl už dokonce bezpečnostní zařízení v podobě koženého nafukovacího vaku, jehož úkolem bylo zmírnit následky eventuálního pádu. Papežský výtah ve Vatikánu zase býval kdysi poháněný šlapacím kolem (podobným, jaké lze vidět u studní na středověkých hradech), „lift“, který pro francouzského “krále Slunce” Ludvíka XIV zkonstruoval jeho dvorní stavitel Velayer, měl už dokonce protizávaží (používá se i v současnosti). 

Běžný „dopravní“ prostředek

V obytném domě se první výtah objevil zřejmě v roce 1670 v Jeně, ovšem skutečná éra výtahů se datuje až od roku 1853, kdy Američan Elisha Graves Otis zkonstruoval v podstatě soudobé zařízení s bezpečnostním jističem v podobě tzv. zachycovačů, jejichž úkolem bylo zabrzdit kabinu výtahu v případě přetržení lana. Obsluhoval pět pater, a to na tehdejší dobu nevídanou rychlostí 0,2 m/s (dnes je běžná rychlost do 2,5 m/s). Pohon výtahů byl tehdy parní nebo hydraulický. V České kotlině se do výroby výtahů pustila v roce 1876 firma Breitfeld – Daňek (později ČKD). První elektrický výtah s tlačítkovým zařízením, jak jej v podstatě známe dnes, jezdil v pražském hotelu Modrá hvězda. Soudobé výtahy jsou už běžnou součástí moderního života, zrychlily se, jejich řízení jsou přesnější, dokonalejší, často je řídí mikroprocesory. Jsou vybaveny frekvenčními měniči a plynulou regulací dojezdu. 

Trendy a novinky


Pokud jde o modernizacích stávajících výtahů v bytových domech, ve většině zůstává zachováno klasické dispoziční uspořádání se strojovnou nad výtahovou šachtou. Hluk, který provozem výtahu vzniká, dokáže eliminovat pružné uložení výtahového stroje a rozvaděče. Rázy a rány, které provázely pohyb původních zařízení, odstraní frekvenční měnič, díky němuž je zrychlení i zabrzdění kabiny plynulé. Činžáky, kde se výtah instaluje dodatečně, například právě v souvislosti s realizací půdní vestavby nebo střešní nástavby, se využívá konstrukcí bez strojovny a veškerá související technologie se ukrývá do výtahové šachty. Z hlediska pohonu jde buď o výtahy s trakčním čili třecím převodem (kabina je spojena lany s protizávažím, takže výtahový stroj překonává jenom rozdíl vah celé soustavy), nebo o systém bubnový (odstranění původní protiváhy umožní zvětšení - prodloužení - kabiny). Nové výtahy bez strojoven a elektrické trakční výtahy používají řadu ekologických prvků - omezení maziv (plochá lana) a mazacích místi, výtahové stroje bez převodovek, snížení energetické náročnosti, s přátelskými způsoby ovládání a dorozumívání. U původní, staré zástavby nebo u nových objektů s nedostatečnými prostory nad šachtou bývá u nás (v rozporu se světovými trendy) stále obvyklé sáhnout po jednoduchém a spolehlivém výtahu hydraulickém, jehož strojovnu lze „vměstnat“ do prostoru zvícího velikosti normální skříně. Zejména v prostorech šikmých střech se cení jeho prostorová flexibilita, předností je i tichý chod.
  

Kritéria výběru


Výtah je nutné vybírat s ohledem na požadovanou užitnou hodnotu, případně zadání projektanta, musí samozřejmě odpovídat platným normám a předpisům. Výběrové řízení se doporučuje vypsat až po odborné konzultaci se specialisty. Výsledná cena instalace výtahu se odvíjí od použité technologie, výšky a provedení kabiny výtahu, na ceně se významnou měrou projeví také konstrukce šachty. Hloubku a šířku kabiny určí projektant odborné firmy v návaznosti na prostorových možnostech a rozměrech šachty. Rychlost výtahu není tak důležitá, jak by se na první pohled mohlo zdát: v běžné zástavbě s bytových domů s 5 až 13 patry je v podstatě čas strávený ve výtahu zanedbatelný, navíc rychlé výtahy jsou finančně náročnější co do instalace i nákladů na jejich provoz. 

Bez výtahu? Málokdy!   - foto, Hyperbydleni.cz
 

 
Zeptali jsme se Ing. Jiřího Laudy z firmy White Lines

Od kterého patra je podle předpisů nutné instalovat výtah? 

Řešení navrhuje projektant stavby s ohledem na stavební předpisy, které ukládají instalaci výtahu při změně stavby na pět a více nadzemních podlaží (takže například půdní vestavba či střešní nástavba na čtyřpatrovém domě už vyžaduje výtah).  

Jakým způsobem lze řešit výtah v domě, kde nebyl?

Jsou většinou dvě možnosti. Buď je v domě prostor dostatečně veliký k umístění výtahu uvnitř, např. světlík, zrcadlo schodiště, nebo přístavba k fasádě, která se téměř vždy provádí z dvorní strany.

Je na výstavbu výtahu nutné stavební povolení a projekt?

Stavební povolení na přístavbu výtahu včetně výtahové šachty je nutné, z čehož vyplývá, že je tedy nutný i projekt. Renomovaní dodavatelé výtahů poskytují výkresovou dokumentaci už většinou ve fázi cenové nabídky, zcela jistě pak ke smlouvě o dílo. Na základě podkladů dodavatele samotného výtahu může dodavatel ocelové konstrukce výtahové šachty zpracovat její výrobní dokumentaci včetně statického výpočtu, ovšem určitý návrh nebo konzultaci vycházející ze zkušeností může samozřejmě firma zákazníkovi poskytnout i předem, ovšem finále je závislé na podkladech dodavatele výtahu, který má být v konstrukci namontován a provozován.

Bez výtahu? Málokdy!   - foto, Hyperbydleni.cz

V jakém rozmezí se pohybují náklady na realizaci výtahu?

Náklady se liší v závislosti na výšce zdvihu, počtu stanic a nosnosti výtahu (velikosti kabiny). U výtahu s nosností 450 kg/6 osob a celkovým počtem 5 stanic se pořizovací náklady pohybují v rozmezí cca 600 až 700 tisíc Kč, podle designového řešení a typu pohonu. Je třeba počítat také s náklady na stavbu ocelové opláštěné konstrukce výtahové šachty, které se pro uvedený výtah pohybují v rozmezí 500 až 600 tisíc Kč pro venkovní instalaci (přístavba k fasádě ze dvora), resp. 450 až 500 tisíc Kč pro vnitřní instalaci (v zrcadle schodiště). Záleží zejména na druhu opláštění – nejčastěji se používá čiré sklo, ale k dipozici jsou i jiné materiály (skla tónovaná a barvená, desky typu SDK, Fermacell apod. včetně zateplení a omítky s fasádní barvou atd.). K základním financím je nutno přičíst ještě náklady na nezbytné stavební úpravy (například zřízení prohlubně výtahu s nosnou betonovou deskou, vybourání dveřních otvorů, úprava římsy, napojení okapů, úprava podlahy v nástupištích, úpravy zábradlí apod.).

S jakými problémy se investor může při instalaci výtahu setkat? 

Jde například o administrativní komplikace při vyřizování stavebního povolení (památkáři, hasiči, hygiena), problematické může být i hledání dostatečně velkého prostoru pro umístění výtahu a ocelové konstrukce jeho šachty. Nejde tu přitom jen o půdorysné rozměry, ale také o dostatečný prostor nad výtahovou šachtou pro horní přejezd kabiny výtahu (bývá cca 3 až 3,5 m nad podlahou nejvyšší stanice) a prostor pro zřízení prohlubně výtahovou šachtou (cca 1 až 1,3 m pod úrovní podlahy nejnižší stanice). Při použití výtahu se strojovnou (i hydraulického) je nutné počítat s dostatečným prostorem pro zřízení strojovny a přívodu elektrického proudu k rozvaděči nového výtahu. Tyto otázky řeší projektant, který by měl dbát i na vhodné umístění výtahové šachty v objektu tak, aby byly dodrženy platné stavební předpisy a zároveň celková instalace splnila hygienické normy v oblasti šíření hluku a vibrací do přilehlých místností.

Lze udělat výstup z výtahu přímo do půdního nebo střešního bytu? Je to rozumné a bezpečné?

Technicky to určitě možné je, ale je nutné tento záměr zkonzultovat s dodavatelem technologie, protože musí být umožněn přístup servisních pracovníků ke stroji a rozvaděči výtahu. Vstup z výtahu přímo do bytu je však nevhodný z hlediska zabezpečení: šachetní dveře výtahu totiž nelze mechanicky zajistit proti nepovolanému otevření ze šachty (aby byla dodržena podmínka možnosti například vyprostit osoby z kabiny v případě nouze).

Jak dlouho realizace výtahu trvá?

Po dokončení přípravných stavebních prací trvá asi 3-4 týdny stavba ocelové konstrukce výtahové šachty, další 2-3 týdny jsou potřeba na opláštění (většinou zasklení, 3-4 týdny trvá montáž samotného výtahu. Minimálně je tedy nutné počítat s 8 až 10 týdny, praxe se však kloní spíše ke 12 týdnům (do plného předání nového výtahu do provozu).

Jaké materiály jsou v současné době „in“?

Výběr materiálů výtahové kabiny závisí na nabídce daného výrobce, u výtahové šachty pak na návrhu architekta (projektanta), přání zákazníka (investora), to všechno v souladu s požadavky orgánů ze stavebního řízení, zejména památkářů a hasičů. Nejčastěji se používá čiré prosklení výtahové šachty, někdy je sklo mléčné, pro venkovní instalace je kvůli omezení prostupu tepla ze slunečního záření do šachty oblíbené sklo v provedení Sunstop, Sunglass a podobně. 

Jak vybrat dobrou realizační firmu? Čeho se vyvarovat?

Rozhodně je dobré nechat si zpracovat cenové nabídky od dvou-tří firem, jak na dodávku samotného výtahu, tak výtahové šachty. Vyplatí se srovnat i přístup reprezentantů firem, jejich zkušenosti ze vzájemné spolupráce, reference z již realizovaných zakázek, u výtahu i náklady na následný servis, který musí být pro legální provoz výtahu zajištěn. Rozumný investor si nechá od dodavatele výtahové šachty potvrdit, že zajistí její konstrukci tak, aby vyhovovala vybranému dodavateli výtahové technologie, a obráceně od dodavatele výtahu, že včas zajistí podklady od výtahové technologie pro zpracování projektu výtahové šachty. Celý projekt přístavby či vestavby výtahu by měl zastřešit projektant zodpovědný za koordinaci realizace technologií se stavební částí a za komunikaci s úřady ohledně vyřízení stavebního povolení.

Bez výtahu? Málokdy!   - foto, Hyperbydleni.cz
 

Jaké rozměry a nosnost jsou předepsané pro výtahovou kabinu?

Pokud jde o stavbu v souladu s normou ČSN EN 81-70 (výtahy pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace), je rozměr kabiny pro rekonstrukce budov stanoven na 1000x1250 mm a šířka dveří na 800 mm. V ostatních případech lze rozměry kabiny určit v návaznosti na potřeby provozovatele výtahu, prostorové možnosti objektu a finanční náklady na dodávku. Nosnost výtahu je podle ČSN EN 81-1 dána rozměrem, respektive podlahovou plochou kabiny, norma přitom kvůli zamezení přetěžování počítá s hmotností 75 kg na osobu. Rozměru kabiny výtahu 1100x1400 mm odpovídá standardní nosnost 630 kg, což je 8 osob, ovšem ve skutečnosti se do takovéto kabiny 8 osob ani fyzicky nevejde. Přepočty podlahové plochy kabiny a nosnosti výtahu v kg jsou vždy (v duchu normy) v nějakém rozpětí, takže stejná kabina může mít u různých výrobců rozdíl v nosnosti ±1 osobu, pro stejnou nosnost se mohou rozměry kabiny od různých o pár centimetrů lišit. Normy určují minimální rozměry kabiny pro invalidy (rozdílně pro novostavby a rekonstrukce budov) nebo pro evakuační výtahy (týká se spíše hotelů, ubytoven nebo administrativních budov).

Jaké jsou současné trendy ve výtazích?

Jednoznačně je to trend k lanovým výtahům bez strojovny (i strojovna musí splňovat určité parametry, takže bude vyžadovat náklady na stavební úpravy), kdy výtahový stroj (a většinou i rozvaděč) je umístěn uvnitř výtahové šachty, nejčastěji v její horní části. Kvůli minimalizaci šíření hluku a vibrací nabízejí téměř všichni výrobci bezpřevodové stroje s frekvenčním měničem usazené na silentblocích. Může se ovšem stát, že bezstrojovnový výtah nebude možné z nějakého důvodu použít, proto existuje stále i možnost hydraulického pohonu výtahu. Ten však má určité limity, jako je výška zdvihu (do cca 20 metrů), dopravní rychlost kabiny (do 0,6 m/s) a pracovní prostředí, proto se například pro venkovní přístavbu hodí méně. V důsledku velkého rozdílu teploty v šachtě v letním a zimním období hrozí v mrazech zatuhnutí hydraulického oleje a jeho přehřívání v létě, obojí má dopad na jízdní vlastnosti výtahu a jeho spolehlivost. Navíc příkon hydraulických pohonů je oproti trakčnímu pohonu s frekvenčním měničem dvoj až trojnásobný. Předpisy rovněž určují povinné vybavení místnost pro umístění hydraulického agregátu s řádově 300 až 500 litry oleje, aby nedošlo k ekologické havárii.

Text: Alena Müllerová, Foto: Schindler, White LinesDiskutovat Tisknout článek

Hodnocení článku

hlasů: 4

Diskuze

Článek Bez výtahu? Málokdy! zatím nikdo nekomentoval. Buďte první!

počet příspěvků: 0

Zobrazit diskuzi » Přidat příspěvek

Najděte si své bydlení

Vybírejte z více jak 114000 nemovitostí v ČR

Nemovitost

Kraj

Obsahuje text

Poradna

V tuto chvíli neexistují žádné záznamyveletrhy

Veletrhy - foto, Velkolepé spojení oblíbených veletrhů krásy, Hyperbydleni.cz

Velkolepé spojení oblí...

17.09.2019

Dva největší beauty veletrhy s mnohaletou...

Veletrhy - foto, Velkolepé spojení oblíbených veletrhů krásy, Hyperbydleni.cz

Velkolepé spojení oblí...

17.09.2019

Dva největší beauty veletrhy s mnohaletou...

Veletrhy - foto, Ochutnávka FOR ARCH 2019: Které novinky a trendy ze stavebnictví se představí v Letňanech?, Hyperbydleni.cz

Ochutnávka FOR ARCH 20...

13.09.2019

Strojní zdění, chytré zdivo nebo moderní...

Veletrhy - foto, Podzimní FOR DECOR & HOME nastíní směr designu letošních Vánoc, Hyperbydleni.cz

Podzimní FOR DECOR & H...

28.08.2019

Mezinárodní kontraktační veletrh dekorací,...

Další veletrhy »